Formirana komisija za dodjelu nagrade „Vučina Vasović“

Komisiju za nagradu „Vučina Vasović“, koja se dodjeljuje u čast čuvenog politikologa crnogorskog porijekla, čine Damir Kapidžić, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Olivera Komar, vanredna profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore i Bojan Todosijević, viši naučni saradnik na Institutu društvenih nauka u Beogradu.

Damir Kapidžić je doktorirao političke nauke na Univerzitetu u Sarajevu, a predmet njegovog istraživanja su etnički konflikti, političke stranke, te procesi institucionalizacije demokratskih i autoritarnih politika. Fokus njegovog rada je na jugoistočnoj Evropi, ali uključuje komparativne perspektive iz jugoistočne Azije i istočne Afrike. Koordinira projektom “Konteksti ekstremizma u društvima MENA i Balkana” u okviru Horizon 2020, ispred Univerziteta u Sarajevu. Urednik je posebnog broja časopisa Journal of Southeast European and Black Sea Studies (20/1) na temu “Illiberal Politics in Southeast Europe”. Član je upravnog odbora Istraživačke komisije „Politika i etnicitet“ Međunarodnog udruženja političkih nauka (International Political Science Association) i član Američkog udruženja političkih nauka (American Political Science Association).

Olivera Komar je doktoriralana Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, a nakon toga je postdoktorsko istraživanje obavila na Univerzitetu u Bolonji. Osnovne oblasti njenog istraživanja su politička participacija, posebno glasanje i motivacija birača. Autorka je niza naučnih radova iz oblasti političkog ponašanja i knjige Birači u Crnoj Gori: Faktori izborne i partijske preferencije. Olivera je glavna istraživačica za Crnu Goru u tri važna međunarodna istraživanja: Comparative Study of Electoral Systems CSESEuropean Values Survey EVS i European Social Survey (ESS). Takođe, vodi crnogorsku nacionalnu postizbornu studiju (Montenegrin National Election Study MNES).

Bojan Todosijević je doktorirao na odsjeku za političke nauke na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti. Prije angažmana na Institutu društvenih nauka, bio je zaposlen na Univerzitetu Twente u Holandiji i na Institutu za društvena istraživanja Univerziteta u Mičigenu, Ann Arbor. Istraživanja doktora Bojana Todosijevića fokusirana su na razumijevanje društvenih i političkih stavova i političkog ponašanja. U svojim radovima, bavio se problemima strukture ideologije, i ulogom ideoloških orijentacija kao medijatora veze između psiholoških dispozicija i političkih stavova. Takođe se bavi istraživanjem nacionalističkih stavova, političke tolerancije, te populističke ideologije. Njegove radove karakteriše komparativni pristup, odnosno uporedno analiziranje podataka iz različitih zemalja. Ekspert je u oblasti statističke analize podataka i metodologije istraživanja javnog mnenja.

Sarađuje ili je sarađivao na više međunarodnih naučnih projekata, uključujući projekte The Comparative Study of Electoral SystemsThe True European Voter. Radove je objavljivao u vodećim domaćim i međunarodnim časopisima, kao što su Psihologija, European Journal of Political Research, Political Psychology, International Political Science Review.

Nagrada „Vučina Vasović“ podrazumijeva infrastrukturnu i finansijsku podršku prikupljanju podataka za doktorsko istraživanje i biće dodijeljena jednom studentu/kinji doktorskih studija. Prijava za nagradu je otvorena do 10. maja 2021 godine.

PROJECT IMPLEMENTED BY

Ovaj projekat finansiran je od strane Evropske Unije i Vlade Crne Gore u okviru programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Ova veb stranica izrađena je uz finansijsku pomoć Evropske Unije. Njen sadržaj isključivo je odgovornost DeFacto Consultancy i ne odražava stavove Evropske Unije.

©2021. MSSLab All rights reserved. Created by DeFacto Consultancy.